რემონტი

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ საცხოვრებელი (ინდვიდუალური სახლი, კორპუსი და ა.შ.),

არასაცხოვრებელი (სასტუმრო და ა.შ) და საწარმოო (სამრეწველო) შენობა-ნაგებობების

სარემონტო სამუშაოების დაგეგმვა-შესრულებას. 

სარემონტო სამუშაოები დამკვეთის მოთხოვნებიდან
გამომდნარე მოიცავეს შემდეგ ეტაპებს: